Vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế

Thứ 5, 22.08.2019 | 15:39:24
211 lượt xem

Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa 12 ban hành Nghị quyết số 10 về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, là một bước tiến mới, tạo động lực thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân và toàn bộ nền kinh tế, thể hiện sự tiếp tục đổi mới tư duy kinh tế của Đảng để phù hợp với thực tiễn phát triển của nền kinh tế sau 30 năm đổi mới.

Kinh tế tư nhân là hình thức kinh tế dựa trên tư hữu nhỏ về tư liệu sản xuất và khả năng lao động của bản thân người lao động và gia đình. Ngoài có vị trí quan trọng trong phát triển nền kinh tế, kinh tế tư nhân còn có vai trò đáng kể xét về phương diện phát triển lực lượng sản xuất, xã hội hóa sản xuất cũng như về phương diện giải quyết các vấn đề xã hội.

Ông Nguyễn Bắc Hà – Giám đốc Công ty TNHH chế biến thủy sản Thụy Hải:  Trong suốt quá trình đầu tư và chuyển đổi vị trí chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy chính quyền tỉnh Thái Bình. Đây là động lực để doanh nghiệp phát triển như ngày hôm nay.Là lĩnh vực có điều kiện phát huy nhanh và hiệu quả tiềm năng về vốn, sức lao động, tay nghề của từng gia đình, từng người lao động. Do đó, việc mở rộng sản xuất, kinh doanh của kinh tế tư nhân cần được khuyến khích và đẩy mạnh.

Ông Nguyễn Văn Đề - Phó giám đốc Công ty TNHH Minh Danh : Từ chỗ chỉ là cơ sở sản xuất nhỏ với rất nhiều khó khăn. Song từ khi Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành đã tiếp thêm sức mạnh cho doanh nghiệp. Đến nay chúng tôi đã có thể đảm nhận các công trình thép tiền chế có kết cấu phức tạp.

Thực tế cũng đã cho thấy, kinh tế tư nhân thời gian qua chủ yếu hoạt động dưới hình thức hộ gia đình - bộ phận đông đảo, có tiềm năng, có vị trí quan trọng, lâu dài, góp phần tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, giải quyết nhiều việc làm cho người lao động.
Ông Nguyễn Tiến Quyền - Phó chủ tịch UBND huyện Thái Thụy : Quan điểm của huyện Thái Thụy là tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thu hút đầu tư, đặc biệt là phát triển các doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên việc phát triển cũng phải luôn đi đôi với bảo vệ môi trường.Đến nay, hình thức kinh tế tư nhân đã phát triển nhanh trên nhiều lĩnh vực và góp phần quan trọng vào các thành tựu kinh tế xã hội. Tuy nhiên, cũng cần phải nhìn nhận, kinh tế tư nhân dù cố gắng đến bao nhiêu cũng không thể loại bỏ được những hạn chế vốn có như tính tự phát, manh mún, hạn chế về kỹ thuật.

Hữu Phước

  • Từ khóa