Nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

Thứ 6, 16.08.2019 | 18:02:36
138 lượt xem

Để nâng cao vị trí, vai trò tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Trước hết cần phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức Đảng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở cơ sở. Đây cũng chính là những giải pháp quan trọng mà tỉnh Thái Bình đang hướng tới.

Trước mắt các cấp ủy, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước phải nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng và Nhà nước phù hợp với tình hình của đơn vị. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ xây dựng Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng một cách toàn diện trên các lĩnh vực công tác.

Ông Bùi Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần gốm sứ Long Hầu:  Người đảng viên trước tiên phải gương mẫu, làm gì, ở vị trí nào cũng phải là đầu tàu. Như thế thì người lao động người ta mới nể phục mới làm theo,mới phấn đấu.


Đặc biệt, phải xác định rõ mối quan hệ công tác giữa cấp ủy, bí thư cấp ủy với hội đồng quản trị, ban giám đốc và các đoàn thể quần chúng trong doanh nghiệp. Tổ chức Đảng cần tôn trọng và tạo điều kiện để hội đồng quản trị, ban giám đốc, chủ doanh nghiệp lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Đồng thời, lãnh đạo doanh nghiệp có trách nhiệm tạo điều kiện để tổ chức Đảng và các đoàn thể quần chúng hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của mình đã được quy định.

Ông Nguyễn Văn Tư - Bí thư Đảng bộ Công ty TNHH sứ Đông Lâm:  Ngoài việc thực hiện nghiêm các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thì cấp ủy công ty cũng chủ động tham mưu với lãnh đạo công ty về chiến lược sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, cần thực hiện dân chủ trong Đảng theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, mạnh dạn đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuân thủ nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ phê bình và tự phê bình. Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, phát triển đảng viên để nâng cao sức chiến đấu cho tổ chức cơ sở Đảng.

Ông Lê Tuấn Thiên - Bí thư Đảng bộ Cty CP sản xuất hàng thể thao MXP : Không chỉ tích cực tham mưu đề xuất các giải pháp để thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người lao động, chúng tôi luôn quan tâm và tạo điều kiện để phát triển đảng viên mới.Chính từ sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của doanh nghiệp và việc các cấp ủy cơ sở bám sát và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, nên không ít doanh nghiệp đã có bước phát triển trên nhiều mặt. Sản xuất kinh doanh ổn định, năng lực sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh ngày càng được nâng lên, trình độ quản lý đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Hữu Phước

  • Từ khóa