Học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt nam lần thứ XII

Thứ 5, 06.12.2018 | 09:09:30
197 lượt xem

Sáng ngày 6-12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Tại Hội nghị, các chuyên đề được quán triệt tới các đại biểu gồm: Tư duy mới và vấn đề lớn từ Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng; Vấn đề xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh trong tổ chức Công đoàn và Đổi mới phương thức hoạt động; công tác thông tin tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tổ chức công đoàn. 

Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp nắm rõ những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, để nâng cao nhận thức, triển khai thống nhất sáng tạo trong thực tiễn công tác, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

   Tố Uyên

  • Từ khóa